top of page

ПРИРОДЕН ПАРК "РУСЕНСКИ ЛОМ"

Природен парк "Русенски Лом" е  наречен на река Русенски Лом - последния десен приток на река Дунав. На 26 февруари 1970 г. районът е обявен за народен парк с площ от 22 267 декара. 

Смята се, че днешната Дунавска равнина преди около 120 млн.г. е представлявала дъно на воден басейн. Когато той престава да съществува на територията му остават много утаени варовикови скали.

На това се дължи релефното разнообразие на дунавската равнина и в частност на териториите на природен парк "Русенски Лом". Образували са се множество пещери и други карстови образувания. За териториите с варовикова основа е характерно изключително разнообразие на биологичния свят. 

Флора -  По ливадите и поляните, които се намират в парка са установени над 700 вида висши растения. Тук се срещат и голям брой редки и застрашени от изчезване видове. Значителен е броят на растенията, които присъстват в Червената книга на България.

Фауна - Паркът е истински птичи рай. Тук се срещат много птици, които са застрашени в цяла Европа, затова Ломовете са обявени за орнитологично важно място. Многобройните скални кухини, корнизи, тераси, пещерни антрета и площадки създават идеални условия за скалногнездещи птици, като скален орел, египетски лешояд, белоопашат мишелов, червен ангъч, ловен сокол, обикновена и степна ветрушка, скален гълъб, бухал, белогръд бързолет, и други. 

Забележителности : В границите на природния парк се намира археологическият резерват "Скални църкви". Той е разположен в село Иваново и основния обект, който е включен в него е манастирът "Св. Архангел Михаил". Манастирът е бил основен културен и църковен център. Голям е броят на църквите на теритоията на природния парк. Общия брой на действащите и нефункциониращите църкви в рамките на парка са над 30.

Тук се намира и археологическият резерват "Червен", който се намира в село Червен. Тук е и единственият действащ в България скален манастир край село Басарбово - "Св. Димитър Басарбовски".

bottom of page